Geschiedenis politiek Arendonk
Door Guido Goetelen
8 Maart 2019

Geschiedenis politiek

“In de zestiende eeuw zijn wij getuige van een volkomen omwenteling, zoo op kerkelijk als maatschap-pelijk gebied. Luther, Calvijn en anderen stellen zich als verwoede vijanden van de kerk des pauzes. Door hun dolle ketterijen ondermijnen zij het H. Geloof, en door hun verwoede ophitsingen van alle begeerlijkheden, zaaien zij alom twist en tweedracht, die tot bloedige oproeren aanleiden, en de maatschappelijke grondvesten zeden, gezag en eigendom vernietigen. In al de beroerde streken doet een nieuw bestuurs-stelsel zich gelden, waarin meer overmacht aan het volk toekomt.”

“Ofschoon de ketterij een zeer gering deel der bevolking heeft aangetast, neemt zij, in de Staten, toch bijna alle kerken in gebruik. Voortdurende verdrukking, schending van den Godsvrede, hernieuwde beeldstormerij en plunderingen, ook in de grensdorpen van Vlaams-Brabant. In de Kempen of waaromtrent de meeste krijgshandelingen plaats vinden, is er diepe ellende. De Kempenstreek heeft alle die jaren te lijden van doortrekkende troepen, Spaansche en Staatsche, van muitende krijgsbenden onder Requesens (1572), van vrijbuiters, knevelaars en vagebonden; er is haast geen dorp ’t welk door brand, ziekte, plundering of andere andere plagen niet heeft geleden.”

"Van Arendonk wordt alle die jaren niets bijzonder vermeld. De Vrijheid gelijk toch geheel de Kempen-streek, draagt de gevolgen van den oorlog; voornamelijk zware belastingen, den 100°-20°-10° penning, die veel kwaad bloed in de Nederlanden zetten.”